Že poteklo

Priprave na strokovni izpit iz varstva pred požarom 2. in 3. oktober 2019

450,00

Prijava
Predavatelji
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Epošta

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo.

Kandidat vloži prijavo na strokovni izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Prijava vsebuje vrsto strokovnega izpita, ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, telefon ali elektronski naslov ter podatke o izobrazbi. Obrazec prijave objavi uprava na svoji spletni strani. Prijava se lahko vloži po elektronski poti. Povezava do spletnega mesta z informacijami o strokovnem izpitu.

Da boste čim bolj pripravljeni na izpit, organiziramo pripravljalne delavnice za STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM.

Več informacij in aktualni termini: civis.si

Program delavnice1.dan

9:00 – 9:15
Sprejem in prijava udeležencev

9:15 – 12:15
Normativna ureditev področja VPP
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o gasilstvu in podzakonski akti
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski akti
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Praktična izdelava programa usposabljanja
Osnove gorenja in gašenja

12:15 -13:00
Odmor za kosilo

13:00 – 15:00
Preventivni ukrepi varstva pred požarom
Predstavitev osnovnih pojmov, ukrepov in zahtev zakonodaje, smernic in standardov
Predstavitev TSG-1-001:2010
Aktivni ukrepi varstva pred požarom 2.dan

8:00 – 12:00
Pravilnik o požarnem redu
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženost
Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov
Pravilnik o študiji požarne varnosti
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

12:00 – 12:45
Odmor za kosilo

12:45 -14:00
Praktična izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, preračun gasilnih aparatov in ocene požarne ogroženostiMed posameznimi sklopi so predvideni krajši odmori za osvežitev.

Opomba: program lahko po terminih odstopa od zastavljenega.

PRIPOROČILO! V kolikor ste že prejeli nalogo za posebni del strokovnega izpita, jo lahko prinesete s seboj in jo na praktični delavnici skupaj pregledamo in pokomentiramo.

KONTAKT: Za več informacij lahko kontaktirate Nežo Cussigh (040 427 974) ali neza.cussigh@civis.si.CENA: 450,00 € + DDV (549,00 € z DDV).  V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust!

Pridržujemo si pravico do spremembe termina v kolikor na usposabljanje ne bo prijavljenih zadostno število udeležencev.

V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).

 

Priprave na strokovni izpit iz varstva pred požarom – VPP – CivisSeminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008) in v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11). Izdano bo potrdilo z 8 točkami. Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD ter stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenih pravilnikov.

Priprave na strokovni izpit iz varstva pred požarom 2. in 3. oktober 2019

450,00

Status

Ni omejitve